SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
KONKURSY RODM WARSZAWA


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

"Polskie ślady w europejskich miastach".


Wakacje to czas, kiedy podróżujemy, zwiedzamy, oglądamy, poznajemy nowe miejsca, ale także uwieczniamy je w obiektywach swoich aparatów fotograficznych. Zachęcamy, do poszukania w Europie polskich śladów i podzielenia się swoimi odkryciami, biorąc udział w konkursie fotograficznym.

Prace konkursowe (zdjęcia uwieczniające polskie ślady w europejskich miastach) w postaci plików zdjęciowych wraz z krótkim opisem (do 20 słów) można przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej (poniżej) do 30.11.2017

Nagrody w konkursie: I miejsce - cyfrowy aparat fotograficzny, trzy wyróżnienia - nagrody rzeczowe.

Uwaga!

Konkurs jest adresowany do osób, które do dnia 30.11.2017 r. nie ukończyły 18 roku życia.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zasadami przetwarzania danych osobowych.

DO POBRANIA: Regulamin konkursu i zasady wykorzystania danych osobowych / PDF


Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie!


Regulamin Konkursu Fotograficznego
"Polskie ślady w europejskich miastach"


§1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4. Konkurs trwa od 01.07.2017 do 30.11.2017 (przyjmowanie zgłoszeń konkursowych do 15.11.2017). W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie internetowej www.rodm-warszawa.pl.


§2 Uczestnicy


1. Konkurs jest adresowany do osób, które do dnia 30.11.2017 r. nie ukończyły 18 roku życia

Uczestnicy konkursu - osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail na potrzeby konkursu.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.


§3 Zasady konkursu


1. AAby wziąć udział w konkursie należy skorzystać z Aplikacji Konkursowej umieszczonej na stronie www.rodm-warszawa.pl.

2. Uczestnik konkursu musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.

3. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.

4. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie pracy wykonanej w technice fotografii pt. " Polskie ślady w europejskich miastach " wraz z krótkim opisem – do 20 słów.

5. Konkurs przebiega następująco:

a) 01.07.2017 - 15.11.2017 - Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
b) 16.11.2017 – 30.11.2017 - jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
c) najpóźniej w dniu 02.12.2017 na stronie internetowej www.rodm-warszawa.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu.

6. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą e-mail, wysyłając wiadomość na adres podany w aplikacji konkursowej.


§4 Nagrody


1. Nagrodami w konkursie są: za pierwsze miejsce cyfrowy aparat fotograficzny, oraz trzy nagrody rzeczowe - wyróżnienia.

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną drogą e-mailową oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

5. Nagrody zostaną przesłane pocztą/kurierem. Istnieje również możliwość osobistego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora.


§5 Prawa Autorskie i inne


1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do wytworu, który zgłasza w Aplikacji, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Organizatora, oraz wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych Organizatora.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.


§6 Reklamacje i postanowienia końcowe


1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja" w terminie 7 od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 29.12.2017. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu  „Polskie ślady w europejskich miastach” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie „Polskie ślady w europejskich miastach”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie.

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:

Administratorem danych osobowych konkursu „Polskie ślady w europejskich miastach” jest:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu „Polskie ślady w europejskich miastach”, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY